Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Skyrius: Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 50 kreditų Kodas: T43041101 Vieta: Vilnius

Mokytis apskaitininko – kasininko  specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą.

Programos paskirtis. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apskaitininko-kasininko kvalifikaciją galės dirbti apskaitininku-kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Apskaitininkas ir kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko-kasininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

 

Kvalifikacija – apskaitininko ir kasininko, LTKS lygis IV

Dalinkitės!