Pagrindinis kokybės politikos tikslas - vadovaujantis besimokančios organizacijos principais, stiprinant kokybės kultūrą,  nuolat tobulinti mokymo ir profesinės reabilitacijos organizavimo paslaugas, kokybės vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių poreikius bei reikalavimus.

Kokybės politika orientuota į šias sritis:

Valdymą, sąlygojantį racionalų ir efektyvų žmogiškojo potencialo panaudojimą, užtikrinantį subalansuotą ir kryptingą mokymo centro plėtrą;

Mokymo centro kultūrą, kuriančią savitą ir saugią mokymo/si aplinką, skatinančią bendradarbiavimą ir socialinių ryšių plėtotę;

Infrastruktūrą, užtikrinančią palankias sąlygas ugdyti individualius, profesinius gebėjimus,  tenkinti specialiuosius poreikius;

Mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo racionalumą, prieinamumą, turinio atitikimą darbo rinkos poreikiams.

Vadovybė įsipareigoja:

Gerinti mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, rengti, atnaujinti ir nuolat tobulinti mokymo/si programas, užtikrinant jų tinkamumą ir aktualumą;

Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kompetencijas, didinti profesionalumą, skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę ir sąmoningumą, siekiant aukštesnių veiklos rezultatų,  didesnio įsitraukimo į kokybės valdymą;

Užtikrinti tinkamą edukacinę ir saugią darbo aplinką, skirti pakankamus išteklius, diegti naujoves, mokymo centro veiklos tikslams pasiekti;

Laikytis Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001 standarto ir kokybės užtikrinimo EQUASS Assurance  reikalavimų, kasmet peržiūrėti, kad ji nuolat išliktų tinkama, nuolat tobulinti, didinti jos rezultatyvumą ir efektyvumą;

Užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai mokymo centro bendruomenei būtų žinomi ir suprantami.

VšĮ Vilniaus Žirmūnų DRMC, siekdamas užtikrinti teikiamų mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę bei nuolatinį jos gerinimą, įstaigoje 2012 m. įdiegė kokybės vadybos sistemą (KVS) pagal ISO 9001 standarto ir 2014 m. EQUASS Assurance (The European Quality in Social Services) reikalavimus. Centro KVS parengta vadovaujantis kokybės vadybos sistemų integracija.

2013 m. birželio 6 d. KVS buvo sertifikuota pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Organizuojant pakartotinį sertifikacinį auditą 2016 m. rugpjūčio 17-18 d., nustatyta, kad Centro KVS atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. KVS  sertifikatas išduotas trejų metų laikotarpiui, per kurį sertifikacijos įstaiga  atliks priežiūros auditus.

 

2014 m. liepos 18 d. Centro profesinės reabilitacijos skyriaus teikiamoms paslaugoms buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad teikiamos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

2016 m. liepos mėn. buvo organizuotas pakartotinas profesinės reabilitacijos paslaugų išorinis auditas ir rugpjūčio 30 d. išduotas sertifikatas.

KVS esmė – nuolatinis gerinimas, veiklos tobulinimas, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas. Tai parodo klientams, kad organizacija stabili ir siūlomos paslaugos saugios, o darbuotojams – kad aiški organizacijos valdymo struktūra, reikalavimai, metodai ir tikslai.